26. listopad 2020

 

 

STANOVY Dětské organizace ZÁLESÁK MOST

§1 Název, sídlo

Název: Dětská organizace ZÁLESÁK MOST
Sídlem je klubovna v ulici U lomu 1575/1, Most, 434 01
telefon: 0603 - 20 90 59
email: zalesakmost@seznam.cz
www: http://dozm.adam.cz

§2 Cíle organizace

Cílem organizace je pracovat s dětmi a mládeží v jejich volném čase(turistika, sport, botanika). Upevňovat přátelství, vztah k přírodě a lidemkolem nás. Sdružovat pracovníky s dětmi a mládeží. Spolupracovat s ostatnímisdruženími.§3 Členství v organizaci

Členství v organizaci je dobrovolné. Členem se může stát každý, pokudsouhlasí s posláním
a činností organizace. Věková hranice členů není omezena.

Členství vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členských příspěvků.Poté člen obdrží členskou průkazku, která je jeho vlastnictvím.

Členství zaniká:
vystoupením (písemné oznámení)
zánikem organizace
vyloučením za činnost neslučující se s posláním organizace
úmrtím člena

§4 Struktura organizace

Organizace je založena na základě členství jednotlivců a družin (nejménětři členi). Na vedení organizace se podílí zvolení členové (vždy lichýpočet). Vedení organizace se volí vždy jednou za rok a řídí se nadpolovičnívětšinou. Každý člen může vznášet námitky, náměty a připomínky k zakladatelia podílet se na činnosti organizace. Statutárním představitelem organizaceje hlavní vedoucí.§5 Zásady hospodaření

Finance získává organizace od členů prostřednictvím členských příspěvků,nebo darem od členů
a nečlenů. Na činnost přispívá ze svého rozpočtu i zřizovatel. Za hospodařeníorganizace je zodpovědný její hlavní vedoucí. Povinností hlavního vedoucíhoje alespoň jednou do roka seznámit členy s hospodařením. Kterýkoliv členmá právo požádat hlavního vedoucího organizace o předložení hospodaření.